Искать
Вы здесь: Соглашение с компаниями

Поиск по карте

Соглашение с компаниями

ДОГОВІР №     

надання послуги активації розширеного особистого кабінету

 

м. Київ, Україна                                                                                                                 «     »     20     р.

            Штипуляк С.М. ФОП, надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі директора  Штипуляк С.М., що діє на підставі Статуту з одного боку, і       , надалі «ЗАМОВНИК», в особі      , що діє на підставі Статуту з іншого боку, надалі Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням  ЗАМОВНИКА  надати  послуги активації розширеного особистого кабінету ресурсу "Dospilos" (http://www.dospilos.com ), далі РЕСУРС, терміном на _  календарних місяців,  в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. ЗАМОВНИК приймає послуги ВИКОНАВЦЯ і оплачує їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Ціна і порядок взаєморозрахунків сторін

2.1. Вартість послуги активації розширеного особистого кабінету терміном на ___ календарних місяців, складає ___  грн., без ПДВ ().

2.2. Оплата послуг проводиться ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунку-фактури, виставленого ВИКОНАВЦЕМ, у вигляді 100% попередньої оплати коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2.3. За фактом надходження оплати відповідно до п.2.2.і при дотриманні умов, перерахованих у п.3.4. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКОВІ послугу активації розширеного особистого кабінету (п.1.1.).

2.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати надання ЗАМОВНИКОВІ доступу (пароля) до його профілю користувача на РЕСУРСІ, Сторони підписують і завіряють печатками Акт здачі-прийому виконаних послуг. Якщо за цей період ЗАМОВНИК не повертає ВИКОНАВЦЕВІ оформлений Акт здачі-прийому виконаних послуг, то послуги вважаються наданими за замовчуванням.

 

3. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виставити ЗАМОВНИКОВІ рахунок-фактуру відповідно до умов даного Договору протягом 3-х робочих днів від дати підписання даного Договору.

3.2 Надати ЗАМОВНИКОВІ зразок ЗАЯВКИ встановленого зразка шляхом факсимільного або електронного зв'язку протягом 3-х робочих днів від дати підписання даного Договору.

3.3. Активувати розширений особистий кабінет підприємства ЗАМОВНИКА в каталозі РЕСУРСУ  протягом 3-х робочих днів від дати зарахування на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ коштів ( відповідно до п.2.1.).

3.4. Надати ЗАМОВНИКОВІ доступ (пароль) до профілю користувача підприємства ЗАМОВНИКА в каталозі РЕСУРСУ протягом 3-х робочих днів при виконанні наступних умов:

  • наявність оплати послуг у повному обсязі коштів відповідно до п.п.2.1;
  • наявність ЗАЯВКИ встановленого зразка;

Дані для доступу - пароль до профілю користувача підприємства ЗАМОВНИКА висилається у вигляді листа на факс або електронну адресу відповідальної особи підприємства ЗАМОВНИКА, надалі ОП, зафіксованого в ЗАЯВЦІ.

3.5. Має право, в окремих спірних випадках, вимагати від ЗАМОВНИКА копії правовстановлюючих та інших документів, що підтверджують право ЗАМОВНИКА на користування доступом до наданого користувальницького профілю.

3.6. Не несе відповідальності за зміст інформації, яка розташована ЗАМОВНИКОМ і від імені ЗАМОВНИКА в його профілі користувача.

3.7. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ за даним Договором набувають чинності з дати  зарахування на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ оплати послуг у повному обсязі коштів відповідно до п.2.1.і діють протягом усього терміну оплаченого періоду.

3.8. Має право, попередньо повідомивши ЗАМОВНИКА у встановленому порядку, закрити доступ до профілю користувача і видалити інформацію про підприємство ЗАМОВНИКА з каталогу підприємств на РЕСУРСІ в наступних випадках:

  • за бажанням ЗАМОВНИКА, на підставі  його письмового повідомлення;
  • у випадку розміщення ЗАМОВНИКОМ свідомо помилкової і не підтвердженої документально інформації;
  • у випадку систематичного грубого порушення ЗАМОВНИКОМ умов роботи з інформаційними системами масового користування.

3.9. Систематично повідомляти ЗАМОВНИКА про всі зміни, нововведення, удосконалення сервісів і умов роботи з РЕСУРСОМ за допомогою електронних повідомлень на електронні адреси, зазначені в ЗАЯВЦІ.

4. Обов'язки ЗАМОВНИКА

4.1. Зробити оплату послуг ВИКОНАВЦЯ в повному обсязі відповідно до п.2.1. протягом 3-х банківських днів від дати виставлення ВИКОНАВЦЕМ рахунку-фактури.

4.2. Надати ВИКОНАВЦЕВІ протягом 3-х робочих днів від дати оплати послуг, за допомогою будь-якого виду зв'язку: факсимільним, електронним, поштовим відправленням або кур'єром, заявку на реєстрацію встановленого зразка (далі ЗАЯВКА) і копію Свідоцтва платника ПДВ (або копію Свідоцтва платника єдиного податку) компанії ЗАМОВНИКА.

4.3. Відповідає за достовірність інформації представленої в ЗАЯВЦІ.

4.4. Відповідає за збереження наданого пароля доступу до профілю користувача в каталозі інформаційного РЕСУРСУ і всі дії, які виконуватимуться під цим паролем у його профілі користувача..

4.5. Вносить, додає, редагує довідкову і контактну інформацію про своє підприємство в каталозі РЕСУРСУ.

4.6. Зобов'язаний не рідше одного разу в три місяці, самостійно оновляти довідкову інформацію про своє підприємство в каталозі РЕСУРСУ. 

4.7. Зобов'язаний повідомляти ВИКОНАВЦЯ офіційним листом у кожному випадку змін, що відбулися в назві підприємства, його реєстраційних, контактних даних, роду діяльності та інших істотних змін, протягом не більше 5-ти робочих днів від дати події такого роду.

4.8. Згоден одержувати системні та інші інформаційні повідомлення РЕСУРСУ.

4.9. Має право, у період дії поточного доступу, вимагати від ВИКОНАВЦЯ виконання послуг у повному обсязі.

4.10. Має право, протягом дії даного Договору, замовити також інші послуги, які надаються РЕСУРСОМ, і оплатити їх додатково.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

5.2. Суперечки і розбіжності за даним Договором Сторони домовилися вирішувати шляхом переговорів.

5.3. Суперечки і розбіжності за даним Договором, урегулювання яких неможливе Сторонами шляхом переговорів, вирішуються в Господарському суді України по місцезнаходженню ВИКОНАВЦЯ в порядку, установленому чинним законодавством України.

 

6. Форс-мажор

6.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов: стихійних явищ, війн, військових дій, припинення подачі газу й/або електроенергії (не пов'язані з несплатою), пожеж, епідемій, вибухів, аварій на транспорті, актів органів влади і виконання, що мають вплив на виконання зобов'язань: блокада, заборона експорту, імпорту або транзиту, якщо ці обставини впливають на своєчасне виконання даного Договору або його частин, у цих випадках термін надання послуг буде відповідно перенесений.

6.2. СТОРОНИ негайно повідомляють один одному про початок і про закінчення форс-мажорних обставин, при цьому доказом їх наявності служать свідчення, які надаються відповідною для даного адміністративного району Торгово-промисловою палатою.

6.3. Якщо вищевказані обставини будуть тривати більше 30 днів, то надання послуг протягом цього періоду може бути припинене за заявою кожної зі СТОРІН. Якщо вищевказані обставини будуть тривати більше 45 днів, то кожна СТОРОНА буде мати право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

7. Інші умови

7.1. Всі зміни й доповнення до даного Договору мають повну юридичну чинність, якщо вони виконані в письмовому вигляді, підписані і завірені печатками обох Сторін.

7.2. Усі права і обов'язки Сторін, передбачені даним Договором, є обов'язковими для правонаступника кожної зі Сторін, після  реорганізації або ліквідації відповідно до діючого законодавства України.

7.3. ЗАМОВНИК має статус платника податку на прибуток      .

7.4. ВИКОНАВЕЦЬ не має статус платника  податку на прибуток.

 

8. Термін дії Договору

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом оплаченого ЗАМОВНИКОМ періоду.

8.2. Договір може бути  пролонгований у випадку обопільної згоди Сторін, при цьому вартість послуг і їхній перелік може змінюватися.

8.3. Даний Договір складений у двох екземплярах українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу.Скачать договор